Rajyaseva Exam 2022 Additional Posts

राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2022 द्वारे 161 संवर्गाच्या भरतीकरीता दि.11 मे 2022 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जाहिरातीमध्ये (जा.क्र.45/2022) खालील संवर्गाची पदे …

Read more

MPSC Group C Advertisement 2022

महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागातील गट क संवर्गातील एकूण 228 पदांच्या भरतीसाठी महाराष्ट्र गट क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 ची …

Read more

MPSC Direct Recruitment Exams

जाहिरात क्र. ०६८/२०२२ भाषा संचालक , सामान्य राज्य सेवा, गट – अ (१ जागा) महाराष्ट्र शासनाच्या मराठी भाषा विभागांतर्गत भाषा …

Read more